Logotypy: Fundusze Europejskie - program regionalny, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Województwo Małopolskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Zmiana na Dobre

Projekt ZMIANA NA DOBRE jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian realizowany w partnerstwie Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan (PARTNER) oraz MDCH Magdalena Dębowska-Cholewińska (LIDER)

Wartość projektu: 1.633.880,76 PLN

Kwota dofinansowania z UE 1.388.798,64 PLN, z budżetu państwa 163.388,08 PLN.

Okres realizacji: 01.11.2020 – 30.06.2023

Cel projektu

Celem projektu ZMIANA NA DOBRE jest poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób, w tym 55 kobiet, tracących zatrudnienie-zagrożonych zwolnieniem, zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz odchodzących z rolnictwa w woj. małopolskim, poprzez ich udział w kompleksowym wsparciu szkoleniowo-doradczym w ramach programu outplacementowego, udzielanego w okresie 01.11.2020 – 30.06.2023, co bezpośrednio przełoży się na podjęcie nowego zatrudnienia / utrzymanie zagrożonego / podjęcie pracy poza rolnictwem przez co najmniej 50 osób.

Formy wsparcia

W ramach projektu podczas indywidualnych sesji z doradcą zawodowym (obligatoryjna forma wsparcia) opracowany zostanie Indywidualny Plan Działań (IPD), w ramach którego, w zależności od wskazanych potrzeb, oferowane będzie wsparcie:

 1. doradztwo specjalistyczne (m.in.: coach kariery, andragog, lekarz medycyny pracy),
 2. warsztaty z zakresu aktywizacji na rynku pracy (stacjonarnie i w trybie zdalnym),
 3. szkolenia i kursy prowadzące do uzyskania kwalifikacji/nabycia kompetencji,
 4. szkolenie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
 5. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym w formie przedsiębiorstwa społecznego,
 6. wsparcie szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstw, które otrzymały dotację w ramach projektu,
 7. staże,
 8. pośrednictwo pracy (obligatoryjna forma wsparcia).

Poza tym, przewidziano pulę środków na wsparcie dodatkowe w zależności od potrzeb uczestników projektu: studia podyplomowe, dodatki relokacyjne, wsparcie adaptacyjne i inne zgodne z regulaminem konkursu naboru nr RPMP.08.04.02-IP.02-12-010/20.

Rezultaty

Podniesienie poziomu adaptacyjności 100 uczestników projektu, w tym 55 kobiet, co bezpośrednio przełoży się na podjęcie nowego zatrudnienia / utrzymanie zagrożonego / podjęcie pracy poza rolnictwem przez minimum 50 uczestników projektu.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

Biuro projektu „Zmiana na dobre” zlokalizowane jest przy ul. Wielickiej 181a, przy budynku znajduje się parking, w tym stanowisko postojowe przewidziane dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek i pomieszczenie biurowe spełniają standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami: wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu wokół budynku, nie ma progów ograniczających wjazd wózkiem inwalidzkim, szerokość drzwi wejściowych jest odpowiednia dla osób poruszających się wózkiem inwalidzkim, w budynku znajduje się winda.

W formularzu rekrutacyjnym znajduje się prośba o wpisanie przez osoby z niepełnosprawnościami szczególnych potrzeb dotyczących udziału w projekcie (w tym w zakresie udziału w rekrutacji) oraz wskazanie jakie to są potrzeby.

Przewidziane w projekcie udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • plakaty, formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, materiały szkoleniowe oraz strona www projektu są przygotowane w sposób dostępny;
 • formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami są dostępne w wersji papierowej oraz interaktywnego formularza internetowego;
 • istnieje możliwość zapewnienia tłumacza języka migowego, asystenta osoby z niepełnosprawnością, czy innych udogodnień zgodnie z zgłoszonym zapotrzebowaniem;
 • jest kilka możliwości komunikacji: telefonicznie, e-mailowo, poprzez spotkania osobiste, czy aplikacje typu Teams itp.;
 • termin, czas trwania i sposób prowadzenia wsparcia są dostosowane to potrzeb i możliwości uczestników, w tym z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

W przypadku konieczności zapewnienia innych specyficznych udogodnień celem wyeliminowania trudności i zapewnienia odpowiedniego komfortu związanego z możliwością zgłoszenia się do udziału w projekcie, prosimy o kontakt.

Kontakt

ul. Wielicka 181a
Piętro 1, lokal 12a
30-663 Kraków

tel. 12 294 06 03, 12 421 59 99, 608 049 466
e-mail: biuro@zmiananadobre.eu