Logotypy: Fundusze Europejskie - program regionalny, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Województwo Małopolskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Terminy Rekrutacji

Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w projekcie ZMIANA NA DOBRE. Od 17 maja 2021 roku rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona jest w trybie ciągłym – do wyczerpania wolnych miejsc. Tym samym rezygnujemy z kolejnych tur naborów wskazanych w poprzednich zapisach. W związku z powyższym zaktualizowany został Regulamin rekrutacji do udziału w projekcie w powyższym zakresie.

Grupa docelowa

Grupa docelowa to 100 osób fizycznych, w tym 55 kobiet, zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym / pracujących na terenie woj. małopolskiego, należący do jednej z następujących grup, zgodnie z definicja zawartą w Regulaminie, tj.:

 • pracownicy przewidziani do zwolnienia – pracownicy, którzy znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub którzy zostali poinformowani przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego i nie posiadają jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie są jednocześnie osobą samozatrudnioną.

  DOKUMENT potwierdzający status: kopia wypowiedzenia stosunku pracy u aktualnego pracodawcy (oryginał do wglądu) – w przypadku braku podania przyczyny rozwiązania stosunku pracy w wyżej wymienionych dokumentach – zaświadczenie pracodawcy o przyczynie rozwiązania stosunku pracy. Zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego – w przypadku osób które zostały o tym poinformowane przez pracodawcę.
 • zagrożeni zwolnieniem z pracy – pracownicy zatrudnieni u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników – albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych. Pracownik ten nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.

  DOKUMENT potwierdzający status: zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające powyższe.
  Przygotujemy odpowiedni wzór.
 • osoby zwolnione – osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.

  DOKUMENT potwierdzający status: kopia ostatniego świadectwa pracy lub wypowiedzenia stosunku pracy u aktualnego pracodawcy – w przypadku osób zwolnionych z pracy lub będących w okresie wypowiedzenia (oryginał do wglądu) – w przypadku braku podania przyczyny rozwiązania stosunku pracy w wyżej wymienionych dokumentach – zaświadczenie pracodawcy o przyczynie rozwiązania stosunku pracy.
  W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy – Zaświadczenie z urzędu pracy.
  W przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informacje o tym czy odprowadzane są składki i z jakiego tytułu – DRUK US-7.
 • osoby odchodzące z rolnictwa – osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174) (KRUS) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, zamierzające podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.) (ZUS).

  DOKUMENT potwierdzający status: zaświadczenie z KRUS – w przypadku osób planujących odejście z rolnictwa posiadających gospodarstwo rolne lub członków ich rodzin ubezpieczonych w KRUS.

W przypadku osób niepełnosprawnych – odpowiedni dokument potwierdzający niepełnosprawność (np. orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności).

Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która jest Uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 2014-2020 / innego Programu Operacyjnego finansowanego ze środków EFS, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju i zmierzają do osiągnięcia tego samego celu / korzyści dla Uczestnika Projektu.